Vyhľadať
Close this search box.

VOP

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

WX HOTEL s.r.o., Líščie nivy 7, 821 08 Bratislava
prevádzka WX HOTEL***, Bratislava – Devínska Nová Ves, Opletalova 1/A

Tieto VOP sú platné od 25.05.2018

I. Účastníci zmluvného vzťahu

Účastníkmi zmluvného vzťahu pri poskytovaní služieb sú na jednej strane WX Hotel / ďalej len hotel / na druhej strane klienti, ktorými môžu byť fyzické osoby – jednotlivci, skupiny, právnické osoby – firmy, cestovné kancelárie, internetoví sprostredkovatelia a iné právne subjekty. Objednávku na poskytovanie služieb dohodne klient osobne, telefonicky, písomne, faxom alebo prostredníctvom internetu (objednávkového formulára). Objednávka musí byť záväzne potvrdená písomnou formou a zaslaná v podpísanom stave faxom, naskenová emailom alebo prostredníctvom internetu.

II. Služby a spôsob ich zabezpečovania

Hotel poskytuje ubytovacie, stravovacie, konferenčné, wellness a iné doplnkové služby klientovi za úhradu. Služby sú poskytované v rozsahu, ktorý určuje platný cenník hotela, alebo na základe dohodového cenového režimu medzi oboma partnermi. Za ubytovanie a poskytnuté služby je klient povinný uhradiť finančnú čiastku nacenených služieb.

III. Vznik zmluvných vzťahov pri pobytoch

Zmluvný vzťah medzi hotelom a klientom vzniká na základe:

  • písomne potvrdenej objednávky klienta priamo, alebo prostredníctvom sprostredkovateľa,
  • podpísania zmluvy medzi hotelom a klientom /firmy a organizácie, CK, iné právne subjekty/.

Podpísaním zmluvy sa hotel zaručuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite. Hotelu vzniká súčasne právo žiadať plnú a včasnú úhradu za poskytnuté služby v rámci dohodnutého plnenia a ceny.

IV. Hotelové služby – objednávky

Zmluva vzniká písomným potvrdením objednávky klientom po predchádzajúcom potvrdení klientovi rezervovanej kapacity hotelom. Ak má klient záujem o garantovanú rezerváciu, hotel bude požadovať zaplatenie zálohy vo výške ceny hotelových služieb 50 – 100% z finančne očakávaných výkonov. Zákazníkovi sú k dispozícii rezervované izby po 14:00 hod. dohodnutého dňa príjazdu a nevzniká nárok na skoršie prichystanie rezervovanej izby z dôvodu zabezpečenia upratovacieho servisu.

Dohodnutá cena pre klienta za dohodnuté služby hotela vyplývajú z písomného potvrdenia akceptácie ponuky hotela formou záväznej objednávky. Pokiaľ nebolo potvrdené inak, platia ceny umiestnené na recepcii a uverejnené na internetovej stránke hotela. Klient je povinný za využité služby zaplatiť v plnom rozsahu. Hotel môže cenotvorbu meniť na základe vzájomnej dohody zúčastnených strán. Izby musia byť v dohodnutý deň odjazdu odubytované a odovzdané hotelu najneskôr do 10:00 hod, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. Hotel môže na základe oneskoreného odchodu z izby účtovať až do 100% z pultovej ceny ubytovania podľa času oneskoreného odovzdania.

VI. Stornotermíny a stornopodmienky

Stornotermíny počas roka:

Klient má právo kedykoľvek pred začatím pobytu, bez oznámenia dôvodov, odstúpiť od zmluvy/objednávky. Právo na úhradu storno poplatkov prevádzkovateľovi W Hotela týmto nie je dotknuté. Odstúpenie musí byť doručené prevádzkovateľovi písomne alebo elektronicky, pričom doručenie musí byť prevádzkovateľom potvrdené. Klient je povinný zaplatiť nasledujúce poplatky:

  • pri storne 15 a viac pracovných dní pred nástupom na pobyt stornopoplatok neúčtujeme,
  • pri storne do 14 pracovných dní pred dňom nástupu na pobyt 25% z ceny dohodnutých služieb hotela,
  • pri storne 6 pracovných dní pred dňom nástupu na pobyt 50% z ceny dohodnutých služieb hotela,
  • pri storne 3 pracovných dní pred dňom nástupu na pobyt 75% z ceny dohodnutých služieb hotela,
  • pri storne do 24 hodín pred dňom nástupu na pobyt 100% z ceny dohodnutých služieb hotela.

Stornotermíny počas mesiacov júl a august:

V prípade storna pobytu a čerpania dohodnutých služieb počas mesiacov júl a august má hotel nárok účtovať klientovi ako kompenzáciu finančnej straty stornopoplatky vo výške:

  • pri storne do 10 pracovných dní pred dňom nástupu na pobyt 50 % z ceny dohodnutých služieb
  • pri storne do 4 pracovných dní pred dňom nástupu na pobyt 100 % z ceny dohodnutých služieb

Ak klient preukáže písomným potvrdením, že z vážnych dôvodov (vážne ochorenie, živelná pohroma, úmrtie, vážne ochorenie a úmrtie člena rodiny, a.i.) nemohol čerpať objednané služby, môže hotel na základe dohody znížiť výšku stornopoplatku alebo aj upustiť od jeho účtovania.

VII. Zálohová platba

V rámci konkrétnej obchodnej transakcie má hotel právo na základe posúdenia obchodného rizika účtovať zálohu na čerpanie predpokladaných služieb vo výške od 50% do 100 % ich reálnej ceny. Dohodnutá záloha je splatná najneskôr 14 dní od vystavenia zálohovej faktúry.

VIII. Ostatné ustanovenia

Hotel zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach Klienta podľa ustanovení 433 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.  Hotel nie je zodpovedný za Klientom zabudnuté alebo stratené veci. Zabudnuté veci Klienta v Hoteli sú evidované a uskladňované po dobu 3 mesiacov. Po skončení tejto doby Hotel odovzdáva zabudnuté veci na miestne oddelenie strát a nálezov. Zabudnuté veci Hotel pošle Klientovi len v prípade požiadania. Pobyt zákazníka v hoteli ďalej upravuje Ubytovací poriadok hotela, ktorý je pre hotelových hostí záväzný.
Klient zaplatením pobytu, resp. zálohy za pobyt potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky známe, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

IX.Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme Vaše právo na súkromie a súkromie každej osoby, ktorá hotel navštívi, alebo použije našu internetovú stránku.

Správcom osobných údajov, ktoré klient poskytuje hotelu v súvislosti s poskytovaním služieb hotela je spoločnosť W HOTEL s.r.o. a spracováva ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana osobných údajov.